fbpx

Za pośrednictwem strony profesjonalnieonline.pl możliwe jest zamówienie dostarczenia treści cyfrowych opisanych na stronie w zamian za zapis do newslettera. Szczegóły opisane są w poniższym regulaminie.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – ProfesjonalnieOnline Magdalena Radzikowska-Buchała, ul. Szymały 18, 41-811 Zabrze, NIP: 6312319163, email: coaching@profesjonalnieonline.pl, Numer telefonu: 600280286,
 2. Formularz – formularz internetowy osadzony na Stronie służący do zamówienia Materiałów,
 3. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej
  działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Użytkownikiem;
 4. Materiały – treści cyfrowe udostępniane Użytkownikowi przez Administratora w zamian za zapis na listę
  subskrybentów Newslettera; rodzaj i zawartość Materiałów wynika z opisu na Stronie,
 5. Newsletter – wiadomości e-mail zawierające informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach
  Administratora wysyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu,
 6. POCK – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
  gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
  wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego
  na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również
  Użytkownikiem,
 7. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem agnieszkalukoszek.pl,
 8. Użytkownik – osoba fizyczna wypełniająca Formularz i zawierająca w ten sposób z Administratorem umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów.

§ 2 Zamówienie i dostarczenie Materiałów

 1. Za pośrednictwem Strony, Administrator umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści
  cyfrowych w postaci Materiałów, za które to Materiały Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale
  dostarcza Administratorowi swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.
 2. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, może dokonać zakupu Materiałów,
  płacąc za nie określoną przez Administratora cenę. Zakup w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu z
  Administratorem.
 3. Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, wymaga wypełnienia i przesłania
  Formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link
  potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w Formularzu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą
  wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.
 4. W Formularzu konieczne jest podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do subskrypcji Newslettera
  oraz dostarczenia Materiałów. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Zamówienie Materiałów nie jest
  możliwe anonimowo.
 5. Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem Formularza treści bezprawnych.
 6. Materiały dostarczane są Użytkownikowi poprzez wysyłkę na podany w Formularzu adres e-mail wiadomości
  zawierającej link do pobrania lub uzyskania dostępu do Materiałów.

§ 3 Własność intelektualna

 1. Materiały korzystają z ochrony prawa autorskiego.
 2. Materiały mogą zawierać również chronione znaki towarowe.
 3. Materiały udostępniane są Użytkownikowi wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek inne formy korzystania z
  Materiałów naruszają prawa Administratora lub innych podmiotów uprawnionych i mogą skutkować
  odpowiedzialnością cywilną lub karną. W szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie
  lub rozpowszechnianie Materiałów bez zgody Administratora lub innych podmiotów uprawnionych.

§ 4 Wymogi techniczne

 1. Do korzystania ze Strony, w tym w szczególności do zamówienia Materiałów, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego.
  Wystarczające są:
  – dostęp do Internetu,
  – standardowy, aktualny system operacyjny,
  – standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
  – posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Do korzystania z Materiałów, w zależności od ich rodzaju, może być konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF,
  MP4, MP3, MOV, AVI itp. Jeżeli korzystanie z Materiałów wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest na Stronie w sposób widoczny dla Użytkownika i pozwalający podjąć mu decyzję w zakresie zamówienia Materiałów.

§ 5 Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Konsument oraz POCK może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna informacja przekazana Administratorowi. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, niezależnie od odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, klikając w przeznaczony do tego celu link typu zamieszczony w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.
 3. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do Użytkownika innego niż Konsument lub POCK. W przypadku Konsumenta lub POCK, w zakresie odpowiedzialności za zgodność Materiałów z umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 4. Materiały mają wyłącznie charakter edukacyjny, nie stanowią i nie zastępują indywidualnej porady.
 5. Administrator ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi lub POCK Materiały zgodne z umową. Zgodność z umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 6. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Materiałów, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Materiałów z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Materiałów, istniał w chwili ich dostarczenia.
 7. Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, Konsument lub POCK może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:
  – doprowadzenie do zgodności Materiałów z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  – Administrator nie doprowadził Materiałów do zgodności z umową,
  brak zgodności Materiałów z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić Materiały do zgodności z umową,
  – brak zgodności Materiałów z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w § 5 ust. 7 Regulaminu,
  – oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Materiałów do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub POCK.
 8. W razie niezgodności Materiałów z umową, Konsument lub POCK może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.
 10. Zasady odpowiedzialności Administratora za niezgodność Materiałów z umową wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o prawach konsumenta. Regulamin nie ma na celu wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji tych zasad, lecz stanowi jedynie uproszczone ich przedstawienie w celu ułatwienia Konsumentowi lub POCK rozeznania się w tych zasadach. Administrator zachęca jednocześnie Konsumenta lub POCK do zapoznania się z całością regulacji zawartej w ustawie o prawach konsumenta.

§ 6 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń

 1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami
  na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu
  wynikłego z zawartej umowy,
  zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania
  mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej,
  do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.